好工具

首页> 宋词三百首>

浣溪沙·五两竿头风欲平-佚名

浣溪沙·五两竿头风欲平
  • 朝代:五代
  • 作者:佚名
  • 全文:五两竿头风欲平,长风举棹觉船轻。柔橹不施停却棹,是船行。满眼风波多闪灼,看山恰似走来迎。仔细看山山不动,是船行。
  • 拼音:wǔ liǎng gān tóu fēng yù píng, cháng fēng jǔ zhào jué chuán qīng. róu lǔ bù shī tíng què zhào, shì chuán xíng. mǎn yǎn fēng bō duō shǎn zhuó, kàn shān qià sì zǒu lái yíng. zǐ xì kàn shān shān bù dòng, shì chuán xíng.
浣溪沙·五两竿头风欲平的注译文
浣溪沙·五两竿头风欲平的注释
浣溪沙·五两竿头风欲平的评析
工具内容公共广告1