好工具

首页> 宋词三百首>

浣溪沙·红蓼渡头秋正雨-薛昭蕴

浣溪沙·红蓼渡头秋正雨
  • 朝代:唐代
  • 作者:薛昭蕴
  • 全文:红蓼渡头秋正雨,印沙鸥迹自成行,整鬟飘袖野风香。不语含嚬深浦里,几回愁煞棹船郎,燕归帆尽水茫茫。
  • 拼音:hóng liǎo dù tóu qiū zhèng yǔ, yìn shā ōu jī zì chéng háng, zhěng huán piāo xiù yě fēng xiāng. bù yǔ hán pín shēn pǔ lǐ, jǐ huí chóu shà zhào chuán láng, yàn guī fān jǐn shuǐ máng máng.
浣溪沙·红蓼渡头秋正雨的注译文
浣溪沙·红蓼渡头秋正雨的注释
浣溪沙·红蓼渡头秋正雨的评析
工具内容公共广告1